Advokatkurage

Har du fått ett kravbrev
angående intrång i upphovsrätt?

Vi arbetar med att söka skadestånd för filmbolags räkning i samband med spårning av olaglig fildelning och andra former av intrång i våra klienters upphovsrätt

Om du fått ett kravbrev från oss i ett ärende som gäller något annat än upphovsrättsligt intrång så kan du få mer information genom att höra av dig till juristen som skrivit kravbrevet. den här sidan innehåller särskilt information om ärenden som gäller intrång i upphovsrätt.

För det fall du har frågor om bakgrunden till kravet så finns svaret oftast i kravbrevet. Om du inte finner svar där så är du välkommen att vända dig till oss på telefonnummer 08 – 675 80 00. det är viktigt att du känner till att du kan anlita eget ombud i saken och att vi inte är ålagda att tillvarata dina intressen i saken.

Nedan följer en FAQ med svar på frågor vi ofta får.

Du som fått ett kravbrev från oss har namngivits av en internetoperatör som den ansvariga abonnenten för ett spårat olagligt intrång genom fildelning. Fildelning innebär att man genom internet sprider filmer eller andra skyddade verk på ett sätt som hindrar skaparen från att ta betalt för sin produkt. Utpekandet av dig som ansvarig abonnent har operatören gjort på föreläggande av domstol och vid äventyr av vite om ett ansenligt belopp, som du kan läsa om i det beslut från domstol som bifogas kravbrevet.

Som anges i de flesta användarvillkor för bredband är abonnenten ansvarig för att hindra att det förekommer brottslig aktivitet, intrång i upphovsrätt och skadegörande handling genom nätverket. Det innebär att du som är ansvarig abonnent potentiellt kan hållas ansvarig för den ekonomiska skada som tillfogas genom ditt hemnätverk av den som begått brottet.

Den bevisning som finns över att intrång skett har prövats av domstol i det ärende du har fått beslut ifrån. Domstolen har i regel konstaterat att det föreligger sannolika skäl för att intrång ägt rum, som du kan läsa om i beslutet. Detta är också skälet till att din (eventuellt före detta) operatör namngivit dig som ansvarig abonnent på domstolens föreläggande.

Om din operatör felaktigt namngivit dig så ankommer det på din operatör att upplysa oss om detta. Skulle så vara fallet kommer vi givetvis att återkalla skadeståndskravet.

För det fall du bestrider kravet kommer det filmbolag som äger rättigheterna till aktuell film att överväga att gå vidare med rättsliga åtgärder i ärendet för att förhindra upprepade intrång och få ersättning för den skada filmbolaget lidit.

Om det också framkommer att du personligen genomfört uppladdningen kan även straffrättsliga åtgärder såsom polisanmälan komma att företas eftersom fildelning utgör brott mot lagen om upphovsrätt.

Vi är flexibla när det kommer till personliga förutsättningar hos den som vill ta ansvar för det som inträffat på hemnätverket. Det är möjligt att lägga upp en avbetalningsplan och i speciella fall också att förhandla om ett lägre ersättningsbelopp.

Tyvärr finns det många felkällor som har en personlig uppfattning om vad du bör göra i den här rättsliga frågan.

Bland annat piratpartiet och operatören bahnhof bedriver kampanjer med felaktig information om krav pga fildelning och om tillåtligheten av att ladda upp och sprida upphovsrättsligt skyddade verk. Detta är något de publicerar för sina egna kommersiella eller politiska intressen och deras information är ofta direkt vilseledande.

Den enda personen du bör lyssna till är en egen advokat som du anlitar i ärendet från en annan advokatbyrå. Andra som kan ha åsikter om vad gällande rätt stadgar och vad du bör göra kommer inte att vara lika beredda att kompensera Dig om Du skulle lida ekonomisk skada till följd av deras råd i saken. Det finns ofta rättshjälp och rättsskydd som du kan ta i anspråk för att kunna få råd i saken från en advokat utan att behöva bära hela kostnaden själv.

Vi är tacksamma för namn och i förekommande fall ljudinspelning av eventuella ”rekommendationer” från utomstående tjänstemän eller motsvarande som ger absoluta råd om vad du ska göra i en privaträttslig angelägenhet. Detta för att kunna följa upp sådana oegentligheter med relevant myndighet.