Advokatkurage

Personuppgifter och konsumenttvistnämnd

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Som klient hos oss behöver du lämna vissa personuppgifter. Det rör sig om namn, personnummer, kontaktuppgifter, arbetsgivare samt andra uppgifter relaterade till dig eller ditt ärende som är nödvändiga för att vi ska kunna företräda dig. Vi kommer också att behöva liknande uppgifter från eventuell med- eller motpart i ett rättsärende. Det samma gäller de eventuella barn som vi biträder alternativt som omfattas av ett rättsärende hos oss.

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi skyldighet att skydda dessa uppgifter. Uppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas i våra register för att bedöma jävs- och penningtvättsfrågor, för att ta tillvara dina rättsliga intressen och för administrativa ärenden som fakturering.

Advokatbyrån Bloch

Kriterier i Dataskyddsförordningen När vi behandlar dina uppgifter måste, enligt Dataskyddsförordningen, något av följande kriterier uppfyllas:

Om du vill veta mer om vilken information vi har sparad om dig och hur den använts har du alltid rätt att kostnadsfritt begära ut informationen. Vi kommer också på din begäran att ändra eventuellt felaktiga uppgifter. Uppgifterna vi har om våra klienter sparas enligt god advokatsed i tio år efter avslutat ärende och vi har i egenskap av advokatfirma tystnadsplikt avseende samtliga ärenden vi åtagit oss.

Uppgifter till utomstående

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi skyldighet att skydda dessa uppgifter. Uppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas i våra register för att bedöma jävs- och penningtvättsfrågor, för att ta tillvara dina rättsliga intressen och för administrativa ärenden som fakturering.

Dina uppgifter kan också behöva hanteras av någon av våra underleverantörer av till exempel IT- och redovisningstjänster. Med dessa leverantörer har vi alltid så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, som säkerställer att underleverantörerna behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina uppgifter kan du också kontakta Datainspektionen och lämna in ett klagomål. Dataskyddsombudet på vår byrå är VD Alex Bloch.

Har du frågor till dataskyddsombudet eller vill begära ut information är du varmt välkommen att kontakta oss på reception@advokatkurage.se .

Om Du inte är nöjd med priset för tjänsten

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd ska pröva tvister mellan konsument (fysisk person som agerat utanför närings- och yrkesverksamhet) och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten skriftligen för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten vända sig till Konsumenttvistnämnden. Detta ska ske skriftligen och inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten. En advokat är skyldig att först pröva ett krav mot klient för ersättning i Konsumenttvistnämnden innan eventuella utsökningsåtgärder mot klienten. Mer information om detta finns på advokatsamfundets hemsida.